Skip to main content

Table 1 Countries of origin of the UASA

From: Health of Syrian unaccompanied asylum seeking adolescents (UASA) at first medical examination in Germany in comparison to UASA from other world regions

Regions of origin Countries of origin
West Asia (n = 131) Syria (n = 68); Iraq (n = 59); Georgia (n = 4)
South Asia (n = 78) Afghanistan (n = 40); Bangladesh (n = 17); Iran (n = 9); Sri Lanka (n = 5); India (n = 4); Pakistan (n = 2); Nepal (n = 1)
sub-Saharan Africa (n = 70) Guinea (n = 25); Somalia (n = 18); Eritrea (n = 12); Senegal (n = 4); Ethiopia (n = 3); Gambia (n = 2); Chad (n = 1); Ghana (n = 1); Mali (n = 1); Nigeria (n = 1); Rwanda (n = 1); Sierra Leone (n = 1)
North Africa (n = 47) Morocco (n = 27); Algeria (n = 15); Libya (n = 4); Tunisia (n = 1)
East Asia (n = 2) Mongolia (n = 2)
South-east Asia (n = 1) Myanmar (n = 1)
Central Asia (n = 5) Tajikistan (n = 4); Uzbekistan (n = 1)
South Europe (n = 9) Albania (n = 6); Serbia (n = 3)